မိသားစုဝင္ေငြတိုးဖိုု႔ လိုုေနေသးတဲ့ အခမဲ့ပညာေရး | DVB