အစိုးရကို တကယ္ခ်စ္ရင္ မမွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေထာက္ခံရန္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ေျပာ | DVB