ျမန္မာ့စီးပြားေရး တက္ေနလား၊ က်ေနလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB