ေရေဘးေၾကာင့္ တနသၤာရီ၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ပဲခူးတို႔တြင္  ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားဟု ဒုသမၼတ ေျပာ | DVB