ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ က်င္းပ | DVB