ေခါင္းရမ္း ျငင္းဆန္ ဟင့္အင္းလုပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္မည္ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္ေျပာ | DVB