ကသာၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄ ဒသမ ၄ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB