ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု) | DVB