ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီးၿပီး မုံရြာႏွင့္ မင္းကင္းတြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေက်ာ္လြန္ေန | DVB