႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး အမႈ ႏွစ္ဖက္သက္ေသမ်ား အားလုံးကို စစ္ေဆးၿပီးစီး | DVB