လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိန္းညိႇေပးရန္ အစိုးရကို တုိက္တြန္း | DVB