ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီးလင္းေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္-ျမန္မာ ေဆြးေႏြး | DVB