နာဂေဒသ ထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ရန္ အိႏၵိယလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚလာ ၅ သန္းဖုိး စာခ်ဳပ္ | DVB