ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားကုိ လႉဒါန္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမလုပ္ရန္ တားျမစ္ | DVB