မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ | DVB