၈၈၈၈ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရး အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အသံ သတိမူသင့္ | DVB