ရခိုင္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စုိက္စရိတ္ေခ်းေငြကာလ ၁ လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ | DVB