ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀ လႉဒါန္း | DVB