ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပ်က္စီး စပါးခင္းမ်ားအတြက္ သက္တမ္းတိုစပါး အစားထိုးစုိက္မည္ | DVB