ျပည္သူအမ်ားစု သဘာ၀ေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေလ့ရွိဟု ဒုသမၼတေျပာ

ျပည္သူအမ်ားစုဟာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္တဲ့အခါမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိေပမယ့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံေတြ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကတယ္လုိ႔ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အင္ၾကင္းခန္းမမွာ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ပၪၥမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဘက္စုံပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတေတြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရာမွာ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစဖုိ႔ ကမ္း႐ိုးတန္း သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံေတြကို ေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈေတြကုိ ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းေတြ၊ ပင္လယ္ျမက္ခင္းေတြ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြ၊ သဲေသာင္ခုံေတြနဲ႔ ဒီေရေတာေတြကုိ သဘာဝတံတိုင္းေတြ၊ သဘာဝအေဆာက္အအုံေတြအျဖစ္ ဦးစားေပးထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ၾကရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတေတြကုိ ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ  အခက္အခဲအတားအဆီးေတြ ေတြ႔ႀကဳံရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ေဒသေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္သည့္အုပ္စု နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအုပ္စုတို႔အၾကား အျငင္းပြားစရာေတြရွိေနလုိ႔ တဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ငါးသယံဇာတ၊ ဒီေရေတာေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ သစ္ေတာက႑တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့ က႑ေပါင္းစုံက ၀ုိင္း၀န္းကူညီထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသေတြမွာ ငါးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာေရး၊ ကမ္း႐ိုးတန္း လုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စတဲ့ က႑ေပါင္းစံုတို႔ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းက႑ေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားတဲ့ ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ ဦးေရလည္း တုိးပြားလာေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သယံဇာတေတြကို အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူ သံုးစြဲတာ၊ ေရာင္းခ်တာ၊ ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို နားလည္မႈ အားနည္းတာ၊ ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတေတြက ရရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကုိ သိရွိနားလည္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိတာနဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ အစိုးရနဲ႔ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈ အလံုအေလာက္မရွိတာ စတဲ့ အေျခအေနေတြကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔  ဒုသမၼတက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂ ရက္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္က မိန္းမလွကၽြန္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ဒီေရေတာေတြ ထူထပ္စြာ တည္ရွိေနခဲ့လုိ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ခြင့္ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဒဏ္ခံရမႈအမ်ားဆုံး ဒုတိယေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေကာ္မတီဝင္ေတြအေနနဲ႔ က႑အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ေရရွည္ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းနဲ႔အတူ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီလုိ႔ ဒုသမၼတက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up