ကေလးဝ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲ ပိတ္မိေနသူ ၅ ဦး၏အေလာင္း ေတြ႔ရွိ | DVB