သံလြင္ျမစ္ကမ္းက ေက်းရြာမ်ား ေရေဘးအေျခအေန – ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB