အုိင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေငြဇင္လႈိင္း တမူးေဒသခံမ်ားႏွင့္စုေပါင္း၍ ေရေဘးသင့္သူမ်ားကုိ လႉဒါန္းမည္ | DVB