ေအာင္ရဲေထြးအမႈ အဂတိလုိက္စားမႈဥပေဒအရ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ | DVB