စစ္ကုိင္းတုိင္း အလွမယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပး | DVB