ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈက်ဆင္းေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ | DVB