ေအာင္ရဲေထြး၏အမႈ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ကိစၥ အဂတိလုိက္စားမႈရွိမရွိ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မည္ | DVB