မေကြးတိုင္းတြင္ e-Government ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ | DVB