၂၀၁၈-၂၀၁၉ အသုံးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ သံုးသပ္ခ်က္ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB