႐ုရွား ႏုိင္ငံတကာ စစ္ေရးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာတင့္ကားတပ္ဖြဲ႔ ဝင္ၿပိဳင္ (႐ုပ္သံ) | DVB