ဖိလစ္ပိုင္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္း | DVB