ကနီတြင္ ဝက္ေရာဂါျဖစ္ပြား၍ ၁၃ ေကာင္ေသ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းပုိ႔ စစ္ေဆးမည္ | DVB