နီကာရာဂြါပဋိပကၡ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဟု အေမရိကန္ စြပ္စြဲ | DVB