ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိမွ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသင့္ | DVB