ေက်ာင္းသူထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းသည့္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB