ေညာင္ေလးပင္ ေရးေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု ၃ဝဝ ေက်ာ္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ မရရွိ | DVB