ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ပါဝင္သည့္ မဂၤလာကုတင္ဟာသ႐ုပ္ရွင္နမူနာ ၾကည့္ရႈသူ ၄ သန္းရွိ (႐ုပ္သံ) | DVB