ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၀ ပိတ္ထားရ | DVB