ဘီးလင္းတၿမိဳ႕လုံးနီးပါး ေရလႊမ္းမုိးမႈအေျခေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကုိ ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB