အသည္းေရာင္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမန္မာက အဆင့္ ၁၂ တြင္ ရွိေန | DVB