တာဝန္ရွိသူမ်ား တားျမစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လူထုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဆက္လုပ္ | DVB