စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေသးတဲ့ က်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ား | DVB