နာမက်န္းသည့္ ၇ ႏွစ္သား ေဆးကုရန္ ေတာလမ္းခရီးျဖတ္ၿပီး ထိုင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖခင္ | DVB