နတၱလင္း မူလတန္းေက်ာင္း စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ဆရာ မရွိသျဖင့္ အခက္ႀကံဳ | DVB