တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား အလင္းဝင္ေရာက္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းျဖစ္ဟု KNU/ KNLA-PC ေျပာ | DVB