ယခင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံက ေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ရၿပီ | DVB