“လူငယ္ေတြ ကင္ဆာပိုျဖစ္လာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ” ေဒါက္တာဟိန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB