ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ဘယ္ေလာက္နီးၿပီလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB