တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေပၚ အေမရိကန္ အခြန္တုိးျမႇင့္မႈ ASA အဖြဲ႔ ကန္႔ကြက္ | DVB