လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈေၾကာင့္ ဖခင္ကိုသတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ သမီးျဖစ္သူ ဝန္ခံ | DVB